วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

รายชื่อผู้ประสานงาน 17 จังหวัดภาคเหนือ (เว็บไซต์และการลงทะเบียน)

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
1 นางบาลใจ อินอ่อน กำแพงเพชร 08-6933-0276
2 นายจรัญ ไชยศักดิ์ เชียงใหม่ 08-1746-8845
3 นางอมรรัตน์ ปินวรรณา เชียงราย 08-6923-8559
4 นางศิรินยา ชาติบุตร ตาก 08-2622-9878
5 นางสาววิมลรัตน์ เปรมรุ่ง นครสวรรค์ 085-726-6225
6 นางหฤทัย เฉิดเจิม น่าน 08-9759-2889
7 นางสาวนันท์นภัส นนท์ชฎาธาร พะเยา 09-5325-7156
8 นางรัณย์สิตา วนเวชกุลย์ภักดี พิจิตร 08-8273-9788
9 ชัยพร บางเหลื่อม พิษณุโลก 08-6204-0801
10 นายจารึก บุญยัง เพชรบูรณ์ 09-9783-6999
11 นางสาวสิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ แพร่ 08-8268-4368
12 นางสาวอธิชา กลิ่นขจรไกลยิ่ง แม่ฮ่องสอน 09-0321-6209
13 นายอนุชา เสนาธรรม ลำปาง 08-1287-2272
14 นางจิราภรณ์ เทพสุยะ ลำพูน 08-9855-5831
15 นางสาวผกากานต์ น้อยเนียม สุโขทัย 08-5346-4004
16 นางอัฉริยา คล้ายคลึง อุตรดิตถ์ 08-7851-1379
17 นางสุพรรณิการ์ โพธิ์ขวาง อุทัยธานี 08-4623-0116