ประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน

นายบัณฑิต  ครุฑางคะ ประธานประชุมเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ [...]